КОНЦЕПТ ЛІТЕРИ В ПОСТМОДЕРНОМУ ТЕКСТІ

Olena Brovko

Анотація


Метою пропонованої розвідки є окреслення версій текстів-абеток у конструктах сучасної прози. У статті представлені результати дослідження фрактальної поетики як формального опису художнього твору. Зв’язки між структурними елементами прози постають як оригінальний варіант наближення двох культурних парадигм – «деревинної» та «ризоматичної». Простежено трансформацію принципів алфавітної цілісності окремих елементів у постмодерній моделі мислення. Розглянуте питання структури художнього твору, текстуальної та жанрової взаємодії.

Ключові слова


алфавіт; літера; конструкт; концепт; текст; постмодернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляева Н. В. «Самосознание русского постмодернизма: поп-арт роман Олега Сивуна «Brand» / Н. В. Беляева // Літературознавчі студії. – 2010. – Вип. 26. – С. 28 – 36.

Блюменберґ Г. Світ як книга / Ганс Блюменберґ / [перекл. з нім., прим. та комент. В. Єрмоленка]. – К. : Лібра, 2005. – 544 с.

Быков Д. Орфография. Опера в трех действиях / Дмитрий Быков. – М. : Вагриус, 2003. – 686 с.

Делез Ж. Алфавит / Жиль Делез [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/delez_alf/01.php.

Делез Ж. Что такое философия / Жиль Делез, Феликс Гваттари ; [С. Н. Зенкин (пер. с фр.)]. – М. : Ин-т экспериментальной социологии, 1998. – 287 с.

Єшкілєв В. Адепт. Роман знаків [Текст] / Володимир Єшкілєв, Олег Гуцуляк:. – Х. : Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2008. – 240 с.

Іздрик Ю. Р. 3:1. Острів КРК. Воццек Подвійний Леон / Ю. Р. Іздрик. – Х. : Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2009. – 320 с.

Кучумова Г. В. Роман в системе культурных парадигм (на материале немецкоязычного романа 1980 – 2000 гг. : автореф. дисс. на соиск. учен. степени д-ра филол. наук : спец. 10.01.08 «Теория литературы. Текстология» / Г. В. Кучумова. – Самара. – 2010. – 47 с.

Липовецкий М. След Кыси [Електронний ресурс] / Марк Липовецкий // Искусство кино. – 2001. – № 2. – Режим доступу до журналу: http://www.rodichenkov.ru/critic/tatiana_tolstaya/index.html.

Маканин В. Буква «А» / Владимир Манакин // Новый мир. – 2000. – № 4.

Моль А. Социодинамика культури / Абрам Моль ; [пер. с франц., предисл. Б. В. Бирюкова]. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 416 с.

Платонов А. Котлован / Андрей Платонов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antology.igrunov.ru/authors/platonov/kotlovan.html.

Пригожин И. Порядок из хаоса : Новый диалог человека с природой / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс ; [пер. з англ. Ю. А. Данилова ; общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова.]. – М. : Прогресс, 1986. – 432 с.

Сивун О. «Brand» / Олег Сивун // Новый Мир. – 2008. – № 10. – С. 7–68.

Сковорода Г. Твори : У 2 т. / Григорій Сковорода. – К. : ТОВ «Вид-во „Обереги”», 2005. – 2-е вид., виправ. (Київська б-ка давнього укр. письменства. Студії; Т. 5, 6). – Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – 480 с.

Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) / Алла Татаренко. – Л. : ПАІС, 2010. – 543 с.

Толстая Т. Н. Кысь : [роман] / Татьяна Толстая. – М. : Эксмо, Олимп, 2007. – 352 с. – (My Best).

Шейко-Маленьких С. И. Поэтика русского постмодернизма в прозе 1990-х годов (Мир как текст) : дисс. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Шейко-Маленьких Софья Ивановна. – СПб., 2004. – 162 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.