Про журнал

Галузь та проблематика

Рецензований журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» публікує актуальні дослідження в галузях літературознавства, мовознавства та соціальних комунікацій.

Публікації журналу охоплюють такі проблеми: теорія літературного тексту, історія української літератури, українська література періоду народництва, історія світової літератури, стилістика тексту, лінгвістичний аналіз художнього і публіцистичного тексту, процес читання, перекладознавчі аспекти тексту, медіатекст, медіа як дискурс. Цей перелік не є вичерпним і може розширюватися різноманітними дослідженнями тексту, зокрема і міждисциплінарними.

Важливий розділ журналу складають нові переклади українською видатних наукових і художніх творів з науковими коментарями.

 

Процес рецензування

Електронний журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» застосовує процедуру подвійного сліпого рецензування (автор не знає імені та афіліації експерта і навпаки). Взаємодію авторів і рецензентів забезпечують головний редактор, заступник головного редактора, випусковий редактор. Автори і рецензенти не взаємодіють між собою безпосередньо.

Об’єктивне незалежне рецензування передбачає оцінку змісту статті, його актуальності, відповідності профілю журналу, достатність огляду наукової літератури, комплексний аналіз переваг і недоліків висвітленого дослідження.

Етапами рецензування є:

  1. Автоматизована перевірка дотримання академічної доброчесності в статті (зокрема перевірка на плагіат з допомогою Unicheck та інших технічних засобів).
  2. Попередня оцінка рівня статті членами редколегії (до 2 тижнів, крім канікул і часу підготовки чергового випуску).
  3. Висловлення зауважень від редколегії або відхилення подання.
  4. Вибір незалежного експерта за науковим профілем і призначення його як рецензента.
  5. Рецензування статті впродовж 1 місяця.
  6. Передача автору зауважень і рекомендацій рецензента. Доопрацювання статті автором.
  7. Погодження нової редакції статті.
  8. За необхідності повтор четвертого — сьомого етапів або призначення додаткового рецензента.

Для рецензування редколегія запрошує досвідчених фахівців у вузьких наукових галузях.

 

Періодичність публікації

Журнал «Синопсис: текст, контекст, медіа» виходить чотири рази на рік (31 березня, 30 червня, 31 жовтня, 25 грудня).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Публікаційна етика

Редколегія журналу «Синопсис: текст, контекст, медіа» і Київський університет імені Бориса Грінченка як його видавець дотримуються стандартів публікаційної етики і докладають зусиль для запобігання її порушення. Керівними для нас є принципи, напрацьовані Комітетом з етики публікацій (COPE).

Завдання журналу полягає в академічному обговоренні тем, незалежно від їхнього характеру (релігійного, гендерного, екологічного, етичного, політичного або іншого, пов’язаного з потенційно суперечливими питаннями).

1 Етичні принципи

1.1 Обов’язки редакторів

○ Діяти виважено, об’єктивно і справедливо, без дискримінації за релігійними або політичними переконаннями, статтю, сексуальною орієнтацією, етнічним або географічним походженням авторів.

○ Дотримуватися встановлених процедур у разі виявлення конфлікту інтересів або надходження скарг на недотримання етичних норм. Надати авторам можливість обґрунтовано відповісти на будь-які скарги і зауваження.

1.2 Обов’язки рецензентів

○ Сприяти підвищенню якості наукових матеріалів, допомагати прийняттю рішень.

○ Ніколи не зберігати і не копіювати рукопис. Дотримуватися і підтримувати конфіденційність будь-якої інформації, наданої редактором або автором.

○ Стежити за будь-якими потенційними конфліктами інтересів, повідомляти головного редактора про їх виникнення.

1.3 Обов’язки автора

○ У супровідних документах до рукопису подавати максимально точні дані.

○ Гарантувати, що поданий рукопис не розглядається або не брався до публікації в іншому виданні.

○ Гарантувати, що все дослідження в поданому рукописі є оригінальним, забезпечити посилання на весь наведений в рукописі матеріал з інших джерел.

○ Оголошувати про будь-які потенційні конфлікти інтересів.

○ Співпрацювати з редколегією для максимально швидкого внесення змін, доповнень, уточнень.

1.4 Авторство та ШІ

○ Large Language Models (LLMs), як-от ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства зумовлює відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM.

○ Використання LLM у дослідженні має бути належним чином задокументоване в розділі «Методи» рукопису або у відповідній альтернативній його частині.

2 Протидія неетичній поведінці

2.1 Ідентифікація неетичної поведінки

○ Неетична поведінка може бути ідентифікована та доведена до відома редколегії та видавця в будь-який час будь-ким. Для початку розслідування інформувальник повинен надати точну інформацію та обґрунтовані докази.

2.2 Розслідування

○ Необхідні докази повинні збиратися без публічного висвітлення.

○ Редколегія повинна прийняти рішення за кожною заявою.

2.3 Наслідки (за зростанням впливу, застосовуються окремо або в поєднанні)

○ Інформування автора або рецензента про факти та обставини непорозуміння, зловживання чи неправильного застосування етичних стандартів.

○ Публікація офіційного повідомлення з описом неправомірної поведінки.

○ Офіційне відкликання публікації з журналу з інформуванням агентств і організацій, що зберігають та індексують дані.

○ Офіційна заборона на прийняття матеріалів від автора на певний період.

○ Розгляд ситуації в зовнішніх офіційних і судових інстанціях.

 
 

Історія журналу

Журнал заснований у 2012 році.
2013 року вийшов наш перший випуск.

У 2012–2017 роках редколегію очолювала професорка Олена Єременко.
З 2017 року головним редактором був доктор Роман Козлов.
З 2020 року редколегію очолювала професорка Русудан Махачашвілі.
З 2022 року головним редактором став доктор Роман Козлов, а редакційну колегію підсилили провідні фахівці в галузі соціальних комунікацій.