ТОПОС АРКАДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ПРОЗІ МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ

Olga Kharlan

Анотація


Аналіз теоретичного підґрунтя теорії топосу засвідчує тяглість явища від античності до нашого часу; важлива роль у актуалізації та розширенні семантики терміну належить Е. Р. Курціусу (1886–1956). У статті запропонований погляд на міжвоєнну українську і польську прозу крізь призму функціонування топосу Аркадії; звертається увага на особливий спосіб світовідчування в художніх текстах – «пасторальний», на формування «ідилічного хронотопу». Визначаються основні жанри, в яких проявився топос Аркадії: антиутопія, «дитяча» проза, роман-епопея.

Ключові слова


топос; Аркадія; ідилічний хронотоп; пастораль; епопея

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамовська Я. Топос і деякі спільні місця літературознавчих досліджень / Я. Абрамовська // Теорія літератури в Польщі: антологія текстів: друга половина ХХ – початок ХХІ століття : [С. Яковенко (пер. з польськ.]; Б. Бакула (упоряд.); В. Моренець (заг. ред.). – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – С.

Андрусів С. Модус національної ідентичності: Львівський текст 30-х років ХХ ст. / С. Андрусів. – Тернопіль : Джура; Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 340 с.

Баткин Л. М. Зарождение новоевропейского понимания культуры в жанре ренессансной пасторали / Л. М. Баткин // Проблемы итальянской истории. Вып. 4. – М. : Наука, 1983. – C. 245–253.

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 234–407.

Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия / Гл. научн. ред. Е.А.Цурганова.. – М. : Интрада, 2004. – 560 с.

Каменева Н. Мифологическая проза Бруно Шульца / Н. Каменева // Бруно Шульц. Библиографический указатель. – Иерусалим–М., 1998. – 421 с.

Курціус Е. Р. Європейська література і латинське середньовіччя / Ернст Роберт Курціус: [пер. з нім. А.Онишка]. – К. : Літопис, 2007. – 752 с.

Літературознавча енциклопедія: У 2 тт. / Авт.-укл. Ю.І.Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. – 634 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : [монографія] / Соломія Павличко. – К. : Либідь, 1997. – 360 с.

Пахсарьян Н. Т. Миф, пастораль, утопия: к вопросу о дифференциации и взаимодействии литературоведческих понятий / Н. Т. Пахсарьян // Миф. Пастораль. Утопия. Литература в системе культуры: материалы научного межрегионального семинара. Сборник научных трудов. Отв. ред. Ю. Г. Круглов. – М. : МГОПУ, 1998. – С. 12–24.

Самчук У. Марія. Куди тече та річка / Улас Самчук. – К. : Наукова думка, 1999. – 416 с.

Теоретическая поэтика: понятия и определения: Хрестоматия для студентов филологических факультетов / Автор-составитель Н. Д. Тамарченко. – М : Просвещение, 2001. – 429 с.

Kuncewicz P. Agonia i nadzieja: Literatura polska od 1918 / P. Kuncewicz. – Warscawa : OFFICINA, 1991. – 342 s.

Kwiatkowski J. Dwudziestoliecie międzywojenne / J. Kwiatkowski. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2002. – 595 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.