ПОВТОРИ ЯК ЗАСІБ КОГЕЗІЇ ТЕКСТУ

Alina Cherednichenko

Анотація


У статті розглянуті повтори як засіб зв’язності тексту, інтенсифікації авторського впливу, передачі різної модальності дії, а також як композиційного й архітектонічного членування текстового цілого, оформлення абзаців, як елемент побудови мовних лейтмотивів. Здійснено комплексний аналіз повторів різних типів на матеріалі поетичних і прозових творів українських письменників. Виявлено і досліджено семантичний і функціональний потенціал повторів як засобів когезії тексту, що уможливлює подальше ґрунтовне вивчення текстових категорій різних типів, зокрема тих, які забезпечують змістову та структурну зв’язність.

Ключові слова


текст; зв’язність; когезія; когерентність; повтор

Повний текст:

PDF

Посилання


Беллерт И. Об одном условии связности текста / И. Беллерт // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресе, 1978. – Випуск 8. – С. 172-207.

Валгина Н. С. Теория текста : Учебное пособие / Н. С. Валгина. – М. : Логос, 2004. – 280 с.

Волянська Ю. Типологічні різновиди повтору в сучасній думці / Ю. Ю. Волянська // Лінгвістичні студії. – 2010. – Випуск 21. – С. 188-191.

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования

/ И. Р. Гальперин, изд. 5-е, стереотипное. М. : КомКнига, 2007. – 144 с. (Лингвистическое наследие ХХ века).

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк : Український культурологічний центр, Східний видавничий дім, 2010. – Т. 28. – С. 72 – 90.

Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / В. М. Жирмунский – Санкт-Петербург, 1977. – 409 с.

Літературознавчий словник-довідник / [авт.-уклад. Гром»як Р.] – 2-ге вид., оновл. - К. : Академія, 2006. - 752 с.

Мацько Л. І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; За ред. Л. І. Мацько. — К.: Вища шк., 2003. — 462 с.

Плющ М.Л, Грипас Н.Я. Робота над текстом у початкових класах: посібник для вчителя / М.Л. Плющ, Н.Я. Грипас. -- К.: Радянська школа, 1986. - 168 с.

Позігун Д. О. Лексичні засоби зв’язності у перекладі англомовних науково-технічних текстів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Philologia/6_137011.doc.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доповн / О. Д. Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

Синтаксический стилистический повтор как средство изобразительности в художественном тексте. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://xreferat.ru/31/4672-1-sintaksicheskiiy-stilisticheskiiy-povtor-kak-sredstvo-izobrazitel-nosti-v-hudozhestvennom-tekste.

Стилістичні особливості текстів потоку свідомості в циклі оповідань А.Цвайга ”Was der Mensch braucht”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.br.com.ua/diplom/Literatura/105602-8.

Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв'язності в художньому тексті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bokov.net.ua/index.php?pages=1&act=10&id=13067.

Українська мова. Енциклопедія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/ukrmova/um.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.