Інформація для авторів

Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництва для авторів. Для того, щоб мати можливість надсилати рукописи у наше видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації. Просимо також надіслати скановану копію підписаної авторської угоди

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з такими умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.

Вимоги до оформлення статей до фахового електронного журналу

«Синопсис: текст, контекст, медіа»

1. Оформлення публікації здійснюється на основі: 

 • ДСТУ 7152:2010 "Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках", чинного від 01.10.2010.
 • Постанови президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (див."Бюлетень ВАК України", N 1, 2003р.)

2. Оформлення пристатейних бібліографічних списків здійснюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)»; чинного від 01.07.2007.

Пристатейну бібліографію слід транслітерувати латиницею і наведити після списку використаних джерел (REFERENCES (TRANSLITERATED)). Позначення вихідних даних не транслітерують, а перекладають англійською мовою, наприклад: том (Vol.), номер (No.), випуск (Issue), сторінки (P., p.) тощо. Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела − (in Ukrainian) або (in Russian).

Для транслітерації рекомендуємо скористатися такими он-лайн сервісами: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).

References – список використаних джерел латиницею – оформлюють за стандартом APA 5th  (www.apastyle.org ). Рекомендоване програмне забезпечення для роботи з транслітерованим списком літератури – бібліографічний менеджер EndNote www.my.endnote.com/. Інші он-лайн конвертери за стандартом АРА: http://reffor.us або http://www.citationmachine.net.

 3. Ім’я автора вказується латиницею, трансліт здійснюється згідно з Постановою КМУ «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

 4. Обсяг статті має становити від 0.4 (16 000) до 1 друкованого аркуша (40 000 символів із пробілами).

5. Технічні параметри:

Шрифт: Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1 пт. Поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм; абзац – 7 мм. 3. Текст необхідно набирати без переносів, із вирівнюванням за шириною сторінки. Допускається виділення ключових понять курсивом. Цитати подаються у лапках « ». При наборі тексту необхідно розрізняти символи дефісу (-) і тире (–). Бажано уникати посторінкових зносок.

6. Структура статті. При написанні статті варто враховувати вимоги, вказані у Постанові № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. Президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» (див. «Бюлетень ВАК України» № 1/2003). До друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які містять: 1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми; 3) окреслення невирішених питань, порушених у статті; 4) формулювання мети і завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми.

7. Розташування матеріалів:

Автор подає рукопис та титульну сторінку статті окремими файлами.

Титульна сторінка статті містить:

 • Індекс УДК.
 • Назва статті ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ.
 • Відомості про автора (українською, російською (польською), англійською мовами): прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками.
 • Назва і поштова адресу(и) установи(установ), де працює(ють) автор(и);
 • Відповідальний автор (corresponding author), якщо статті написана в співавторстві;
 • Електронна пошта автора для листування.
 • ORCID iD персональний код, який необхідно отримати заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register
Рукопис містить:
 1. Назва статті ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ (вирівнювання за центром сторінки, виділити жирним)
 2. Анотація та ключові слова (5-8 слів) українською мовою (вирівнювання за шириною сторінки, виділити курсивом). Текст анотації українською мовою повинен мати обсяг 600-800 знаків із пробілами, містити короткий виклад актуальності статті, мети, змісту, перспективи подальших досліджень (вимоги реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського «Україніка наукова»).
 3. Текст статті. Бібліографічні посилання у тексті беруться в квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою та пробілом, номера джерел – крапкою з комою, напр.: [2], [2, 55], [3, 567; 12, 434], [7; 8; 12]. Крапка в реченні ставиться після дужок, посилань. Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру.
 4. Список використаних джерел.
 5. Анотація статті (до 800 друкованих знаків із пробілами), ключові слова, ім’я та прізвище автора з назвою статті російською (польською) мовою (окремий абзац із вирівнюванням за шириною, виділити курсивом).
 6. Структурована анотація статті англійською мовою (summary) обсягом до 2000 знаків (із пробілами). Коли англійська є мовою статті, то обсяг анотації становить до 1000 знаків. Структура анотації містить такі елементи: назва; прізвище та ініціали автора (авторів); мета; методи; результати; висновки; ключові слова (5-8 слів).

Керівництво для авторів