КОНЦЕПТ ЛІТЕРИ В ПОСТМОДЕРНОМУ ТЕКСТІ

Автор(и)

  • Olena Brovko Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

Ключові слова:

алфавіт, літера, конструкт, концепт, текст, постмодернізм

Анотація

Метою пропонованої розвідки є окреслення версій текстів-абеток у конструктах сучасної прози. У статті представлені результати дослідження фрактальної поетики як формального опису художнього твору. Зв’язки між структурними елементами прози постають як оригінальний варіант наближення двох культурних парадигм – «деревинної» та «ризоматичної». Простежено трансформацію принципів алфавітної цілісності окремих елементів у постмодерній моделі мислення. Розглянуте питання структури художнього твору, текстуальної та жанрової взаємодії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena Brovko, Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

доктор філологічних наук, професор

Посилання

Беляева Н. В. «Самосознание русского постмодернизма: поп-арт роман Олега Сивуна «Brand» / Н. В. Беляева // Літературознавчі студії. – 2010. – Вип. 26. – С. 28 – 36.

Блюменберґ Г. Світ як книга / Ганс Блюменберґ / [перекл. з нім., прим. та комент. В. Єрмоленка]. – К. : Лібра, 2005. – 544 с.

Быков Д. Орфография. Опера в трех действиях / Дмитрий Быков. – М. : Вагриус, 2003. – 686 с.

Делез Ж. Алфавит / Жиль Делез [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/delez_alf/01.php.

Делез Ж. Что такое философия / Жиль Делез, Феликс Гваттари ; [С. Н. Зенкин (пер. с фр.)]. – М. : Ин-т экспериментальной социологии, 1998. – 287 с.

Єшкілєв В. Адепт. Роман знаків [Текст] / Володимир Єшкілєв, Олег Гуцуляк:. – Х. : Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2008. – 240 с.

Іздрик Ю. Р. 3:1. Острів КРК. Воццек Подвійний Леон / Ю. Р. Іздрик. – Х. : Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2009. – 320 с.

Кучумова Г. В. Роман в системе культурных парадигм (на материале немецкоязычного романа 1980 – 2000 гг. : автореф. дисс. на соиск. учен. степени д-ра филол. наук : спец. 10.01.08 «Теория литературы. Текстология» / Г. В. Кучумова. – Самара. – 2010. – 47 с.

Липовецкий М. След Кыси [Електронний ресурс] / Марк Липовецкий // Искусство кино. – 2001. – № 2. – Режим доступу до журналу: http://www.rodichenkov.ru/critic/tatiana_tolstaya/index.html.

Маканин В. Буква «А» / Владимир Манакин // Новый мир. – 2000. – № 4.

Моль А. Социодинамика культури / Абрам Моль ; [пер. с франц., предисл. Б. В. Бирюкова]. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 416 с.

Платонов А. Котлован / Андрей Платонов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://antology.igrunov.ru/authors/platonov/kotlovan.html.

Пригожин И. Порядок из хаоса : Новый диалог человека с природой / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс ; [пер. з англ. Ю. А. Данилова ; общ. ред. В. И. Аршинова, Ю. Л. Климонтовича и Ю. В. Сачкова.]. – М. : Прогресс, 1986. – 432 с.

Сивун О. «Brand» / Олег Сивун // Новый Мир. – 2008. – № 10. – С. 7–68.

Сковорода Г. Твори : У 2 т. / Григорій Сковорода. – К. : ТОВ «Вид-во „Обереги”», 2005. – 2-е вид., виправ. (Київська б-ка давнього укр. письменства. Студії; Т. 5, 6). – Т. 2 : Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – 480 с.

Татаренко А. Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської літератури) / Алла Татаренко. – Л. : ПАІС, 2010. – 543 с.

Толстая Т. Н. Кысь : [роман] / Татьяна Толстая. – М. : Эксмо, Олимп, 2007. – 352 с. – (My Best).

Шейко-Маленьких С. И. Поэтика русского постмодернизма в прозе 1990-х годов (Мир как текст) : дисс. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Шейко-Маленьких Софья Ивановна. – СПб., 2004. – 162 c.

Downloads


Переглядів анотації: 511

Опубліковано

18.11.2014

Як цитувати

Brovko, O. (2014). КОНЦЕПТ ЛІТЕРИ В ПОСТМОДЕРНОМУ ТЕКСТІ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3 (7). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/101

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства