МІФОСЦЕНАРІЙ ВІДНАХОДЖЕННЯ РАЮ ЯК ОДНА З РЕАЛІЗАЦІЙ КОСМОГОНІЧНИХ МІФІВ (на матеріалі роману Володимира Дрозда «Листя землі»)

Автор(и)

  • Yulia Vyshnytska

Ключові слова:

міфологема, міфологічний сценарій, міфологічна модель, символ, медіатор, передвісник, хронотоп, мотив, сакральний

Анотація

У статті проаналізовано індивідуально-авторські варіанти міфосценарію початку Володимира Дрозда. Семіотична модель даного міфологічного сценарію є домінантно-периферійною структуру міфологемного типу. Серед ключових міфологем виокремлюються «Рай», «шлях», «вогонь», «вода».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Андрусів, Стефанія Миколаївна. Історія української літератури ХХ століття [Текст] : підручник для студ. гуманіт. спец. вузів: У 2 кн. / ред. В. Г. Дончик. – К. : Либідь, 1998 . – Кн. 2 : Друга половина ХХ століття / В. П. Агеєва [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 1998. – 456 с.

Дрозд В. Листя землі. Кн. 1 / Володимир Дрозд ; упоряд. Ірина Жиленко. – К. : Києво-Могил. акад., 2009. – 701, [1] с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Жулинський М. На самотині з Богом / Микола Жулинський // Жулинський М. Г. Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естет. пошуки укр. л-ри / Микола Жулинський. – К. : Наук. думка, 2010. – 560 с. – С. 535-537.

Колошук Н. Г. Про специфіку сюжето- й характеротворення в сучасному українському романі-епопеї (В.Дрозд, «Листя землі») / Н. Г. Колошук // Литературоведческий сборник: Сб. науч. трудов. – Донецк: ДонНУ, 2004. – Вып.20. – С.131-150. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2910/1/Drozd2.pdf

Січкар О. М. Проза В. Дрозда : психологічні аспекти : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. філол.. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Оксана Миколаївна Січкар. – Херсон, 2008. – 21 с.

Тарнашинська Л. Б. Володимир Дрозд: «Письменник – лише уста народу» / Л. Б. Тарнашинська // Володимир Дрозд: «Письменник – лише уста народу» : біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; бібліографи-упоряд.: Г. В. Волянська, Т. М. Заморіна ; наук. ред. І. О. Негрейчук ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. – К., 2013. – 176 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 15). – С. 5-25.

Яструбецька Галина. Експресіоністичний вимір роману «Листя землі» В. Дрозда / Галина Яструбецька [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3121/3/7243.pdf

Яшина Л. Міфопоетика епіки В. Дрозда: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. філол.. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Любов Яшина. – Дніпропетровськ, 1999. – 16 с.

Downloads


Переглядів анотації: 972

Опубліковано

26.01.2015

Як цитувати

Vyshnytska, Y. (2015). МІФОСЦЕНАРІЙ ВІДНАХОДЖЕННЯ РАЮ ЯК ОДНА З РЕАЛІЗАЦІЙ КОСМОГОНІЧНИХ МІФІВ (на матеріалі роману Володимира Дрозда «Листя землі»). Синопсис: текст, контекст, медіа, (4 (8). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/121

Номер

Розділ

Історія літератури як структура