КОНЦЕПТ «ДОРОГА» У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ В. ШЕВЧУКА: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ СКЛАДНИКИ

Автор(и)

  • Anna Moskalchuk

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2015.344

Ключові слова:

індивідуальний стиль, концепт, концепт «дорога», В. Шевчук, мовна картина світу

Анотація

У статті розглянуто концепт як явище лінгвокультури в цілому та як національно-специфічне утворення, зокрема акцентовано на виокремленні та аналізі художнього концепту «дорога» на матеріалі творів Валерія Шевчука. Також проаналізовано механізм реалізації категорії індивідуального в концепті через індивідуально-авторські асоціації та прирощення смислу. Досліджено взаємозв’язок елементів загальнонаціональної та індивідуально-авторської мовної картини. Виокремлено іменникові репрезентанти, що найбільш послідовно розкривають основні когнітивні дефініції концепту «дорога», а також значення, які цей концепт являє у Шевчукових творах. Зроблено спробу прослідкувати інтертекстуальну когнітивну діяльність читача, яку активізує образна парадигматика концепту. У висновку констатовано важливість внеску письменника у систему вже наявних словесних художніх засобів національної мови.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: [учебник; практикум] / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 496 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. − 1440 с.

Доценко Р. На підступах до стилю письменника / Р. Доценко // Всесвіт. – 1971. – Вип. 9. – С. 114–117.

Кольцова Ю.Н. Концепт пути в произведении Лескова «Очарованный странник» / Ю.Н. Кольцова // Вестник Московского университета. – М., 2008. – Вып. 2. – С. 58–59.

Кубрякова Е.С. Концепт. Концептуализация / Е.С. Кубрякова // Краткий словар когнитивных терминов. – М.: Филологическ. ф-т МГУ, 1996. – С. 90 – 94.

Левкиевская Е.Е. Дорога. / Е.Е. Левкиевская // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. – М., 1999. – С. 124 – 129.

Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие / В.А. Маслова – М.: Академия, 2001. – 208 с.

Монахова Т. В. Концепти «дім» і «дорога» у творах Валерія Шевчука: Коментар письменника / Т. В. Монахова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – К., 2007. – № 1. – С. 90−91.

Монахова Т.В. Мова Валерія Шевчука: Ключові концепти, корпус, тезаурус: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук: спец. 10.02.01 „українська мова” / Т.В. Монахова. – К., 2008. – 22 с.

Мельничайко В. Аспекти лінгвістичногоаналізу художнього тексту / В. Мельничайко // Дивослово. – К., 1999. – № 9. – С.11 – 15.

Невская Л.Г. Концепт пути в фольклорной модели мира (От Балтии до Балкан) / Л.Г. Невская, Т.М. Николаева, И.А Седакова // Славянское языкознание. ХІІ Международный съезд славистов: Доклады российской делегации. – М., 1998. – С.442 – 459.

Попов З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попов, И.А. Стернин. – М.: АСТ Восток, 2007. – 314 с.

Сулима В. І. Біблійні концепти і проповідницька традиція української літератури / В. І. Сулима // Слово і Час. – 2007. – № 12. – С. 3–14.

Фразеологія сучасної української мови.

Режим доступу: http://schoollib.com.ua/ukr_lang/1/54.html

Шевчук В. Біс плоті. Збірка оповідань / В. Шевчук. – К.: Твім- інтер, 1999. – 360 с.

Шевчук В. Дім на горі / В. Шевчук. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 560 с.

Шевчук В. На полі смиренному / В. Шевчук. – К.: Радянський письменник, 1990. – 219 с.

Шевчук В. Птахи з невидимого острова: повісті / В. Шевчук. – К., А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 384 с.

Шевчук В.О. Три листки за вікном. Роман-триптих / В.О. Шевчук. – К., Радянський письменник, 1986. – 587 с.

Downloads


Переглядів анотації: 1038

Опубліковано

15.11.2015

Як цитувати

Moskalchuk, A. (2015). КОНЦЕПТ «ДОРОГА» У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ В. ШЕВЧУКА: ТРАДИЦІЙНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ СКЛАДНИКИ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (3(11). https://doi.org/10.28925/2311-259x.2015.344

Номер

Розділ

Лінгвістичний аналіз художнього тексту