Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю Катерини Калитко (на матеріалі повісті «М.істерія»)

Автор(и)

  • Iryna M. Yurchenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті здійснено лінгвостилістичний аналіз повісті Катерини Калитко «М.істерія», вказано на типові лексичні засоби і стилістичні прийоми творення художнього тексту.

Ключові слова: ідіостиль; мовностилістичний аналіз; художній стиль

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Довженко М. Катерина Калитко: Містерія з присмаком істерики // Електронний ресурс. Режим доступу: http://sumno.com/article/kateryna-kalytko-misteriya-z-prysmakom-isteryky

Калитко Катерина М.істерія: Повість, оповідання. – К.: Факт, 2006. – 184 с.

Купріян О. Повернення старих жанрів: «М.істерія» Катерини Калитко // Електронний ресурс. Режим доступу: http: // litakcent. сom /2008/ 01/ 24/ olha-kuprijan-povernennja-staryh-zhanriv-misterija-kateryny-kalytko

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М.: УРСС Эдиториал, 2004. – 256 с.

Лукьянова Н. А. О семантике и типах экспрессивных лексических единиц // Экспрессивность лексики и фразеологии. – Новосибирск: Новосибирский гос. университ., 1983, – С. 12 – 41.

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

Потанина А.В. Межъязыковые паронимы в немецком и русском языках / А.В.Потанина // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4–6 октября 2004 г.): Труды и материалы: / Под общ. ред. К.Р.Галиуллина. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. – C.75 – 76.

Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В. Русанівський, О. Тараненко (співголови), М. Зяблюк та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с.

Downloads


Переглядів анотації: 328

Опубліковано

01.02.2013

Як цитувати

Yurchenko, I. M. (2013). Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідіостилю Катерини Калитко (на матеріалі повісті «М.істерія»). Синопсис: текст, контекст, медіа, (1). вилучено із https://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/30

Номер

Розділ

Лінгвістичний аналіз художнього тексту