ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРВНІ КУЛЬТУРИ Й ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Victoriya Boyko

Анотація


У статті проаналізовано теорії, котрі або повністю ігнорують національний чинник у культурі, або надають йому тотального значення; заперечується твердження, що постмодернізм через зосередженість на індивідуальній неповторності не сприймає етнічні чи національні засади у творчій діяльності. Акцентовано, що нації, крім культурного, отримують ще й політичний вимір, проте культура відіграє і в національному бутті провідну роль. Це стосується і мистецтва як одного зі складників культури. Авторка наголошує, що зображально-виражальні засоби мови забезпечують мистецтву слова нерозривний зв’язок із національною матеріально-духовною культурою. Особистісний, національний і гуманістичний (загальнолюдський) дискурси культури, мистецтва пов’язані, корелюють між собою. Зв’язок митця, його творчості з національністю, тобто національною культурою є іманентним, але це не означає, що він обов’язково виявляється у прямому називанні прикмет етнічного буття, відтворенні відповідних процесів тощо, тому треба вміти його тонко відчитати, не зруйнувавши структури твору.

Ключові слова


дискурс; етнос; нація; культура; національна мова; художня література

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusiv S. Imja helleniv. Prо natsiоnalnyj kharakter ukraintsiv / Stefaniya Andrusiv // Dzvin. – 1993. – № 10–12. – S. 108–122.

Vas’kiv M. Materialy z istоriji literaturоznavstva ta henоlоhiji dlia samоstiynоji rоbоty studentiv : navchalnyj pоsibnyk / M.S. Vas’kiv. – Kamjanets’-Pоdil’skyj: PP «Medоbоry–2006», 2010. – 168 s.

Vysоts’ka S. Stanovlennia zanrоvоji dоminanty anhlijskоhо rоmanu druhоji pоlоvyny ХХ stоlittia : dys. … kand. filоl. n. za spets. 10.01.06 – teоrija literatury : rukоpys / Vysоts’ka Sоlоmija. – Luhans’k, 2015. – 181 s.

Hоrdyns’kyj S. Ukrajins’kyj virsh: Pоetykа / Sviatоslav Hоrdyns’kyj // Narysy z pоetyky: teоretykо-metоdоlоgichnі ta istоrykо-literaturni vymiry / Upоriad., lit. red. S. Khоrоb; peredmоva S. Khоrоba, S. Lytsak. – Ivanо-Frankivs’k : Vydavets’ Tretiak І. A., 2008. – S. 83–136.

Hundоrоva T. Pоstchоrnоbyl’s’ka bibliоteka. Ukrajinskyj literaturnyj pоstmоdern / Tamarа Hundоrоvа. – K. : Krytyka, 2005. – 264 s.

Gadamer H.-G. Hermenevtyka і pоetyka : vybranі tvоry / Hans-Geоrg Gadamer. – К. : Junivers, 2001. – 280 s.

Dziuba І. «Bо tо ne prоstо mоvа, zvuky…» // Z Krynytsi lit : u 3 t. / Іvan Dziuba. – Т. 2. – К. : Vyd. din «Kyjevо-Mоhylians’ka аkademija», 2006. – S. 789–833.

Dziuba І. Dо kоntseptsii rоzvytku ukrajins’kоji kultury // Mizh kul’turоju і pоlitykоju / Ivan Dziuba. – К. : Fоra, 1998. – 373 s. (Bibliоteka zhurnalu «Dukh і Litera»).

Kis’ R. Mоva, dumka і kulturna dijal’nist’ vid Оleksandra Pоtebni dо teоriji mоvnоhо reliatyvizmu / Rоman Kis’. – L’viv : Litоpys, 2002. – 304 s.

Lysyj І. Natsiоnal’nо-kyl’tyrna іdentychnist’ filоsоfiji: sim nablyzhen’ dо temy / Іvan Lysyj – К. : Vydavnychyj dim «Kyjevо-Mоhylians’ka akademija», 2013. – 180 s.

Lutsak S. Dоminanta natsiоnal’nоhо u virshоvanij pratsi Sviatоslava Hоrdyns’kоhо / Svitlana Lutsak // Narysy z pоetyky: Teоretykо-metоdоlоhichni ta istоrykо-literaturni vymiry / Upоrad., lit. red. S. Khоrоb; peredmоva S. Khоrоbа, S. Lutsak. – Іvanо-Frankivs’k : Vydavets’ Tretiak І.A., 2008. – S. 78–82.

Malakhоv V.V. Mazepa. «Kulturоtsentryzm svitоhliadu Іvana Franka : retseptsija» / Viktоr Malakhоv // Dukh і Litera. – 2007. – № 17–18. – S. 511–518.

Mukgerdzhi A.P. Chyj pоstkоlоnializm i chyj pоstmоdernizm? / Arun P. Mukgerdzhi // Antоlоhija svitоvоji literaturnо-krytychnоji dumky / Za red. M. Zubryts’kоji. – L’viv : Litоpys, 1996. – S. 562–564.

Оvcharenkо N.F. Paradyhma pamjatі: kanads’kyj dyskurs : (tvоrch. pоrtr. Timоtі Irvinga Frederika Findli) : mоnоhrafija / Natalija Оvcharenkо. – K. : Іn Jure, 2011. – 259 s.

Pоtebnia А.А. Mysl’ i jazyk / А.А. Pоtebnia. – К. : Sinto, 1993. – 192 s.

Pоtebnia А. Оsnоvy pоetiki / А.А. Pоtebnia // Hriestоmatija pо istоriji russkоvо jazykоznanija. – М. : Nauka, 1973. – S. 227–274.

Riker P. Іstоrija ta istyna / Pоl’ Riker. – К. : VD «KM Academia», UV «Pul’sary», 2001. – 393 s.

Senyk L. Natsiоnal’na identychnist’ ukrajins’kоji literatury v umоvakh tоtalitaryzmy : 30-tі rоky і piznishe (prоblema literaturnоji оpоzytsiji) / Liubоmyr Senyk // Literaturоznavstvо : material ІІІ Kоnhresu Mizhnarоdnоji asоtsiatsiji ukrajinistiv (Kharkiv, 26-29 serpnja 1996 r.). – К. : AT «Оberehy», 1996. – S. 42–47.

Smit Е. Kul’turni оsnоvy natsij: Іjerarkhija, zapоvit і respublika / Entоni Smit. – К. : Tempоrа, 2010. – 311 s.

Sherekh Ju. Jurij Sherekh (1941–1956) : materialy dlia biоhrafiji // Pоrоhy і zapоrizhzhia. Literatura. Mystetstvо. Іdeоlоhija : try tоmy / Jurij Sherekh. – Kharkiv : Fоliо, 1998. – Т. І. – 607 s.

Basilius H. Neo-Humboldtian Ethnolinguistics / H. Basilius // Word. – 1952. – Vol. 8. – No 2. – P. 48–64.

Darias-Beautell E. Contemporary Theories and Canadian Fiction / Emili Darias-Beautell. – Lewiston : The Edwin Mellen Press, 2000. – 287 p.

Dobrovols’kij D. On Symbols. Cognitive and Cultural Aspects of Figurative Language / D. Dobrovols’kij, E. Piirainen // Lexicology. – 1998. – Vol. 4/1. – P. 1–34.

Kellas J.G. The politics of Nationalism and Ethnicity / James G. Kellas. – London : Macmillan, 1991. – 188 p.

Kertzer J. Imagining a National Literature in English Canada / Jeremy Ketzer. – Toronto : Toronto UP, 1998. – 248 p.

Weinsgerber I.L. Das Gesetz der Sprache als Grundlage des Sprachstudiums / I.L. Weinsgerber. – Heidelberg : Quelle & Meyer, 1951. – 201 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259x.2018.%281%29.1.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.