АРХЕТИП І СИМВОЛ У ПОЕЗІЇ ВІРИ ВОВК

Svitlana Ozharivska

Анотація


У статті розглянуто деякі особливості художньої інтерпретації архетипів і символів у поезії Віри Вовк. Одним із джерел концептосфери письменниці є традиційні метаобрази європейської культури, зокрема християнські символи, які органічно поєднуються із образними константами української народної творчості. Ці наскрізні мотиви лежать в основі загальної структури метаобразів поезії Віри Вовк і є маркерами найвиразніших рис її ідіостилю. Розглянуті крізь призму концептуального аналізу різні за мірою узагальнення символи визначають основні характеристики художньої картини світу, що постає в ліриці Віри Вовк.


Ключові слова


архетип; символ; концепт; концептуальний аналіз; художня картина світу

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Т. Сюрреалізм як художній напрям в українській поезії ХХ століття (Е.Андієвська, Б.-І.Антонич, М.Воробйов, О.Зуєвський) / Тетяна Антонюк. ‒ Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук. ‒ Київ, 2004. ‒ 18 с.

Бистрова О. Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії / Олена Бистрова. ‒ Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук. – Київ, 2001. – 18 с.

Вовк В. Зеніт / Віра Вовк. ‒ Львів: БаК, 2012. – 102 с.

Вовк В. Зоря провідна / Віра Вовк. ‒ 1955.

Вовк В. Елегії / Віра Вовк. ‒ 1959.

Вовк В. Жіночі маски / Віра Вовк. ‒ 1994.

Вовк. В. Каппа хреста / Віра Вовк. ‒ 1969.

Вовк В. Писані кахлі / Віра Вовк. ‒ 1999.

Вовк В. Чорні акації / Віра Вовк. ‒ 1961.

Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація/ Тамара Гундорова. – Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського державного університету ім. І.Франка, 1997. – 297 с.

Жодані І. Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк) / Ірина Жодані. ‒ Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філол. наук. ‒ Київ, 2007. ‒ 18 с.

Зусман В. Г. Концепт в системе гуманитарного знания / Зусман В. // Вопросы литературы. – 2003. – № 2. – С. 3-29.

Карасик В.И. Культурные доминанты в языке / В.Карасик // Языковая личность: культурные концепты. ‒ Волгоград ‒ Архангельск, 1996. С. 3-16.

Маленко С. Феноменологія архетипу в системі соціокультурного освоєння колективного несвідомого (на матеріалах творчості К.Г.Юнга) / С. Маленко. ‒ Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. філос. наук. – К., 1998. – 18 с.

Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. / М.Моклиця. Част.1. Українська література. – Луцьк: Вежа, 1999. – 154 с.

Петрухіна Л. Образи природи як стани екзистенції у поезії / Людмила Петрухіна. ‒ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Львів, 2000. – 20 с.

Телия В. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция / Вероника Телия // Метафора в языке и тексте : сб. науч. ст. [отв. ред. В. Телия]. – Москва : Наука, 1988. – С. 26–52.

Толочин И.В. Метафора и интертекст в англоязычной поэзии / И.Толочин. ‒ С.-Пб.: изд-во С.-Пб. ун-та, 1996. ‒ 96 с.

Юнг К.Г. Алхимия снов; Четыре архетипа: Мать. Дух. Трикстер. Перерождение / К.Г.Юнг. – С.-Пб.: Тимошка, 1997. – 312 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259x.2015.310

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.