МЕГАМІФОСЦЕНАРІЇ ПОЧАТКУ Й КІНЦЯ В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ МАРІЇ МАТІОС

Iuliia Vyshnytska

Анотація


The author analyzes mega myth-script of the beginning and end in the works of contemporary Ukrainian writer Mary Matios. The multivariate mytho-script semiotic model is realized through key myths (such as: “music”, “water”) and motives. It has been established that this individual author's mytho-script has its own individual semantic "duplicates" (finding Paradise in microcosm through images of creators, sowing, germination of peas, search/"taming" fate and others). The myth-script of ending is realized through the myth – fratricide, discovering the underworld “viper place”, returning to the past – “Pandora’s box” etc. The author has defined a complementary dominant paradigms: the ethnic pagan and Christian ones represented with the help of mythological subjects and mythonims.

Ключові слова


eschatological myth-script; individual author's model; Maria Matios; images; isomorphic; myth; mediator; psychological topic; symbol; text space; time space

Повний текст:

PDF

Посилання


Голобородько Я. Буковинська орнаментика Марії Матіос / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 66–73.

Горошко Л. Символіка води вобрядовій традиції жителів Черкащини / Л. Горошко. – К. : Видавець Олег Філюк, 2014. – 256 с.

Дубинянська Я. Матриця Армагедона [Електронний ресурс] / Я. Дубинянська // Літакцент. – 2011. – Режим доступу : http://litakcent.com/2011/10/05/matrycja-armahedona.

Завадська Н. В. Фольклорний мотив заборони у прозі Марії Матіос / Н.В. Завадська // Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 4 (76). Філологічні науки. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. – С. 286-289.

Землянська А.В., Кольцова О.Т.. Біблійні мотиви у романі М. Матіос «Солодка Даруся» / Землянська А.В., Кольцова О.Т. [Електронний ресурс] // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2014. – Вип. 1(1). – С. 40–48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzl_2014_1(1)__7.pdf.

Ісаєнко К. П. Особливості презентації жіночого образу у прозі Марії Матіос / К. П. Ісаєнко // Наукові записки. Серія "Філологічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 81 с. – С. 6–8.

Ісаєнко К. П. Стилістичні особливості прози О. Забужко і М. Матіос (спроба порівняльного аналізу) / К. П. Ісаєнко // Наукові записки. Серія "Філологічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 81 с. – С. 12–14.

Косицька Наталія. Топос пограниччя у прозі Марії Матіос : міфопоетичний аспект / Наталія Косицька // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 60. – Ч. 2. – С. 309–315.

Лановик З. Семіотичні коди Біблії: від дискурсивних практик до теорії універсального символізму / З. Лановик // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / редкол.: М.П. Ткачук, Р.Т. Гром’як, О. Глотов та ін. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – Вип. 1 (13). – С. 110–115.

Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії / Марія Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – 368 с.

Матіос Марія. Нація / Марія Матіос. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2007. – 256 с.

Матіос Марія. Москалиця; Мама Маріца - дружина Христофора Колумба / Марія Матіос. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2008. – 64+48 с.: іл.

Матіос Марія. Солодка Даруся: Видання сьоме / Марія Матіос. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2011. – 188 с.

Матіос Марія. Щоденник страченої. Видання друге / Марія Матіос. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2011. – 200 с.

Матіос Марія. Черевички Божої Матері: вирвана сторінка з буковинської саги: Повість / Марія Матіос. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2013. – 208 с.

Насмінчук І.А. Стильова специфіка прози Марії Матіос: до проблеми єдності формальних та змістових чинників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nbuv/ gov.ua / portal/Soc_Gum/Npkpnu…/index.htm.

Павличко Д. Безодня, куди страшно заглядати / Д. Павличко // Літературна Україна. – 2005. – №2. – 20 січня. – С. 6–10. Павлишин Г. Рецепція роману Марії Матіос «Солодка Даруся» Дмитром Павличком / Г. Павлишин // Studia methodologica. – 2010. –№30. – С. 28–31.

Павлишин Галина. Міфопоетична інтерпретація символів у прозі Марії Матіос / Галина Павлишин // Питання літературознавства. Науковий збірник. Випуск 82. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011. – С. 28–34.

Сварич Н.З. Моделювання картини світу через художнє осмислення людського буття та духовних цінностей у творчості Марії Матіос (на прикладі твору “…Майже ніколи не навпаки”) / Н.З.Сварич // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Випуск 17. – К., 2012. – 235 с. – С. 212–217.

Якубовська М. Міфологія буття українства у прозі Марії Матіос / М. Якубовська // Якубовська М. У дзеркалі слова: Есеї про сучасну українську літературу / М. Якубовська. – Львів : Каменяр, 2005. – С. 153–168.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.