КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ В ПОЛІМОДАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ НОВИХ МЕДІА

Tetiana Kalchenko

Анотація


У пропонованій статті проаналізовано особливості актуалізації прецедентних одиниць у полімодальному інтернет-дискурсі на прикладі публікації інтернет-журналу «Платформа», присвяченої 25-річчю незалежності України. Увагу зосереджено на вербальній репрезентації прецедентних одиниць. Дослідження актуальне з огляду на продуктивність їх використання у дискурсі нових медіа та на соціокультурну значущість прецедентних феноменів, сферою-джерелом яких є національна історія. Розкрито аксіологічну, національно-ідентифікаційну та організаційну функції досліджуваного явища.

Ключові слова


прецедентний феномен; мем; дискурс; полімодальність; нові медіа

Повний текст:

PDF

Посилання


Horodenko L. Novi media: zhurnalistyka chy komunikatsiia? / L. Horodenko // Current issues of mass communication. – 2013. – No. 14. – Pp. 65-69. – Mode of access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2013_14_15. – (In Ukrainian).

Goroshko E. I., Zemljakova E. A. Virtual’noe zhanrovedenie: stanovlenie teoreticheskoj paradigmy / E. I. Goroshko, E. A. Zemljakova // Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. – Series: Filologija. Social’nye kommunikacii. – Vol. 24(63). – No. 1. – Part 1.– 2011. – Pp. 225 – 237. – (In Russian).

Zaharenko I. V. Kognitivnaja baza i precedentnye fenomeny v sisteme drugih edinic i v kommunikacii / Zaharenko I. V., Krasnyh V. V., Gudkov D. B., Bagaeva D. B. // Vestnik MGU. – Vol.9 : Filologija. – 1997. – No. 3. – Pp. 62–75. – (In Russian).

Kanashina S. Mem kak edinica peredachi kul’turnoj informacii jazykovymi i nejazykovymi sredstvami / S. Kanashina // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. – No. 20. – M., 3013. – pp. 243 – 249. – (In Russian).

Karaulov Ju. N. Russkij jazyk i jazykovaja lichnost’ / Ju. N. Karaulov ; otv. red. D. N. Shmelev. – M. : «Nauka», 1987. – 262 p. – (In Russian).

Kyslova O. M., Berdnik K. O. Novi media yak komunikatyvni tekhnolohii XXI stolittia: naslidky merezhevizatsii ta intelektualizatsii komunikatsii / Kyslova O. M., Berdnik K. O. // Sotsialni tekhnolohii: zarady choho? Yakym chynom? Z yakym rezultatom? : monohrafiia / Kolektyv avtoriv, nauk. red. V. I. Podshyvalkina. — Odesa: Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnikova, 2015. — pp. 277–288. – (In Ukrainian).

Kompantseva L. Komunikatyvnyi portret audytorii merezhevykh spilnot: psykholinhvistychnyi vymir / L. Kompantseva. // Skhidnoievropeiskyi zhurnal psykholinhvistyky. – No. 1. – 2014. – pp. 107–113. – (In Ukrainian).

Medved’ M. N. Osobennosti Internet-vokabuljara v kommunikativnom prostranstve Internet-diskursa / M. N. Medved’ // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. – Vol. 954. – Series «Romano-hermanska filolohiia. Metodyka vykladannia inozemnykh mov». – No. 66. – Kh., 2011. – pp. 49–53. – (In Russian).

Tryfonov R. A. Slovo VKontakti zi slovom (deiaki zahalni zauvahy shchodo linhvistyky sotsialnykh merezh) / R. A. Tryfonov // Nezghasymyi SLOVOSVIT: Zbirnyk naukovykh prats na poshanu profesora Volodymyra Semenovycha Kalashnyka / Ukl. M. Filon, T. Larina. – Kh. : Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V.N. Karazina, 2011. – pp. 559–568 – (In Ukrainian).

Chemerkin S. H. Stylistyka hipertekstu / S. H. Chemerkin // Movoznavstvo. – 2009. – No. 5. – Pp. 79–87. – (In Ukrainian).

Ukraina u Facebook. [Electronic resource]. – Mode of access: http://facebook.platfor.ma/. – Title from the screen. – (In Ukrainian).

McQuail D. Mass Communication Theory [Electronic resource]. / D. McQuail. – Mode of access: http://www.bou.ac.ir/Portal/file/?171392/Mass.Communication.Theory.6th.Edition-(McQuails)-.pdf. – Last access: 2017. – Title from the screen. – (In English).
DOI: http://dx.doi.org/10.28925/2311-259X.2017%281%290149

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.