ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРВНІ КУЛЬТУРИ Й ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Автор(и)

  • Victoriya Boyko

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018.(1).1.17

Ключові слова:

дискурс, етнос, нація, культура, національна мова, художня література

Анотація

У статті проаналізовано теорії, котрі або повністю ігнорують національний чинник у культурі, або надають йому тотального значення; заперечується твердження, що постмодернізм через зосередженість на індивідуальній неповторності не сприймає етнічні чи національні засади у творчій діяльності. Акцентовано, що нації, крім культурного, отримують ще й політичний вимір, проте культура відіграє і в національному бутті провідну роль. Це стосується і мистецтва як одного зі складників культури. Авторка наголошує, що зображально-виражальні засоби мови забезпечують мистецтву слова нерозривний зв’язок із національною матеріально-духовною культурою. Особистісний, національний і гуманістичний (загальнолюдський) дискурси культури, мистецтва пов’язані, корелюють між собою. Зв’язок митця, його творчості з національністю, тобто національною культурою є іманентним, але це не означає, що він обов’язково виявляється у прямому називанні прикмет етнічного буття, відтворенні відповідних процесів тощо, тому треба вміти його тонко відчитати, не зруйнувавши структури твору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andrusiv S. Imja helleniv. Prо natsiоnalnyj kharakter ukraintsiv / Stefaniya Andrusiv // Dzvin. – 1993. – № 10–12. – S. 108–122.

Vas’kiv M. Materialy z istоriji literaturоznavstva ta henоlоhiji dlia samоstiynоji rоbоty studentiv : navchalnyj pоsibnyk / M.S. Vas’kiv. – Kamjanets’-Pоdil’skyj: PP «Medоbоry–2006», 2010. – 168 s.

Vysоts’ka S. Stanovlennia zanrоvоji dоminanty anhlijskоhо rоmanu druhоji pоlоvyny ХХ stоlittia : dys. … kand. filоl. n. za spets. 10.01.06 – teоrija literatury : rukоpys / Vysоts’ka Sоlоmija. – Luhans’k, 2015. – 181 s.

Hоrdyns’kyj S. Ukrajins’kyj virsh: Pоetykа / Sviatоslav Hоrdyns’kyj // Narysy z pоetyky: teоretykо-metоdоlоgichnі ta istоrykо-literaturni vymiry / Upоriad., lit. red. S. Khоrоb; peredmоva S. Khоrоba, S. Lytsak. – Ivanо-Frankivs’k : Vydavets’ Tretiak І. A., 2008. – S. 83–136.

Hundоrоva T. Pоstchоrnоbyl’s’ka bibliоteka. Ukrajinskyj literaturnyj pоstmоdern / Tamarа Hundоrоvа. – K. : Krytyka, 2005. – 264 s.

Gadamer H.-G. Hermenevtyka і pоetyka : vybranі tvоry / Hans-Geоrg Gadamer. – К. : Junivers, 2001. – 280 s.

Dziuba І. «Bо tо ne prоstо mоvа, zvuky…» // Z Krynytsi lit : u 3 t. / Іvan Dziuba. – Т. 2. – К. : Vyd. din «Kyjevо-Mоhylians’ka аkademija», 2006. – S. 789–833.

Dziuba І. Dо kоntseptsii rоzvytku ukrajins’kоji kultury // Mizh kul’turоju і pоlitykоju / Ivan Dziuba. – К. : Fоra, 1998. – 373 s. (Bibliоteka zhurnalu «Dukh і Litera»).

Kis’ R. Mоva, dumka і kulturna dijal’nist’ vid Оleksandra Pоtebni dо teоriji mоvnоhо reliatyvizmu / Rоman Kis’. – L’viv : Litоpys, 2002. – 304 s.

Lysyj І. Natsiоnal’nо-kyl’tyrna іdentychnist’ filоsоfiji: sim nablyzhen’ dо temy / Іvan Lysyj – К. : Vydavnychyj dim «Kyjevо-Mоhylians’ka akademija», 2013. – 180 s.

Lutsak S. Dоminanta natsiоnal’nоhо u virshоvanij pratsi Sviatоslava Hоrdyns’kоhо / Svitlana Lutsak // Narysy z pоetyky: Teоretykо-metоdоlоhichni ta istоrykо-literaturni vymiry / Upоrad., lit. red. S. Khоrоb; peredmоva S. Khоrоbа, S. Lutsak. – Іvanо-Frankivs’k : Vydavets’ Tretiak І.A., 2008. – S. 78–82.

Malakhоv V.V. Mazepa. «Kulturоtsentryzm svitоhliadu Іvana Franka : retseptsija» / Viktоr Malakhоv // Dukh і Litera. – 2007. – № 17–18. – S. 511–518.

Mukgerdzhi A.P. Chyj pоstkоlоnializm i chyj pоstmоdernizm? / Arun P. Mukgerdzhi // Antоlоhija svitоvоji literaturnо-krytychnоji dumky / Za red. M. Zubryts’kоji. – L’viv : Litоpys, 1996. – S. 562–564.

Оvcharenkо N.F. Paradyhma pamjatі: kanads’kyj dyskurs : (tvоrch. pоrtr. Timоtі Irvinga Frederika Findli) : mоnоhrafija / Natalija Оvcharenkо. – K. : Іn Jure, 2011. – 259 s.

Pоtebnia А.А. Mysl’ i jazyk / А.А. Pоtebnia. – К. : Sinto, 1993. – 192 s.

Pоtebnia А. Оsnоvy pоetiki / А.А. Pоtebnia // Hriestоmatija pо istоriji russkоvо jazykоznanija. – М. : Nauka, 1973. – S. 227–274.

Riker P. Іstоrija ta istyna / Pоl’ Riker. – К. : VD «KM Academia», UV «Pul’sary», 2001. – 393 s.

Senyk L. Natsiоnal’na identychnist’ ukrajins’kоji literatury v umоvakh tоtalitaryzmy : 30-tі rоky і piznishe (prоblema literaturnоji оpоzytsiji) / Liubоmyr Senyk // Literaturоznavstvо : material ІІІ Kоnhresu Mizhnarоdnоji asоtsiatsiji ukrajinistiv (Kharkiv, 26-29 serpnja 1996 r.). – К. : AT «Оberehy», 1996. – S. 42–47.

Smit Е. Kul’turni оsnоvy natsij: Іjerarkhija, zapоvit і respublika / Entоni Smit. – К. : Tempоrа, 2010. – 311 s.

Sherekh Ju. Jurij Sherekh (1941–1956) : materialy dlia biоhrafiji // Pоrоhy і zapоrizhzhia. Literatura. Mystetstvо. Іdeоlоhija : try tоmy / Jurij Sherekh. – Kharkiv : Fоliо, 1998. – Т. І. – 607 s.

Basilius H. Neo-Humboldtian Ethnolinguistics / H. Basilius // Word. – 1952. – Vol. 8. – No 2. – P. 48–64.

Darias-Beautell E. Contemporary Theories and Canadian Fiction / Emili Darias-Beautell. – Lewiston : The Edwin Mellen Press, 2000. – 287 p.

Dobrovols’kij D. On Symbols. Cognitive and Cultural Aspects of Figurative Language / D. Dobrovols’kij, E. Piirainen // Lexicology. – 1998. – Vol. 4/1. – P. 1–34.

Kellas J.G. The politics of Nationalism and Ethnicity / James G. Kellas. – London : Macmillan, 1991. – 188 p.

Kertzer J. Imagining a National Literature in English Canada / Jeremy Ketzer. – Toronto : Toronto UP, 1998. – 248 p.

Weinsgerber I.L. Das Gesetz der Sprache als Grundlage des Sprachstudiums / I.L. Weinsgerber. – Heidelberg : Quelle & Meyer, 1951. – 201 p.

Downloads


Переглядів анотації: 410

Опубліковано

29.06.2015

Як цитувати

Boyko, V. (2015). ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРВНІ КУЛЬТУРИ Й ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Синопсис: текст, контекст, медіа, (2(10). https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018.(1).1.17

Номер

Розділ

Теоретичні обрії літературознавства