ПАСТИШ ЯК ПРИЙОМ ЖАНРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОМАНУ «АДЕПТ» В. ЄШКІЛЄВА ТА О. ГУЦУЛЯКА

Автор(и)

  • Svitlana Oliinyk Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра української літератури, компаративістики та соціальних комунікацій

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018.(1)5662

Ключові слова:

альтернативна історія, квазіісторичний роман, пастиш, жанрова трансформація, стилізація

Анотація

У статті акцентовано на гетерогенній структурі роману «Адепт» В. Єшкілєва та О. Гуцуляка, простежене компонування цього романуальтернативної історії із фрагментів попередніх текстів, зокрема «Житія Олексія, чоловіка Божого», «Хозарського словника» М. Павича та ін. Встановлено, що в структурі роману: поєднано різні інтертекстуальні елементи – алюзії, цитати, імітації різних жанрових зразків (літопису, сповіді, видіння, житія, історичного роману, замовляння, пригодницького роману тощо); актуалізовані концепти слова, числа, алфавіту, Хазарії, степу; дотримано нелінійної та фрагментарної організації тексту; наявне поєднання елементів масової та елітарної літератури. Доведено, що пастиш слугує прийомом трансформації історичної та автодокументальної прози в жанр квазіісторичного постмодерністського роману, конкретніше альтернативної історії, здійсненої на основі міфологізації історії, уваги до моменту «нереалізації можливості», деконструкції причинно-наслідкових зв’язків перебігу подій, ризоматичності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Anonim. Pro Oleksiia, cholovika Bozhoho / Pereklav V. Shevchuk // Slovo mnohotsinne. Khrestomatiia ukrainskoi literatury, stvorenoi riznymy movamy v epokhu Renesansu (druha polovyna KhV–XVI stolittia) ta v epokhu Baroko (kinets XVI– XVIII stolittia); uporiad. V. Shevchuk, V. Yaremenko. – K.: V-vo «Akonit», 2006. – Kn. 1. – S. 723-788.

Bedzyr N. Russkaia postmodernystskaia proza v vostochno- y zapadnoslavianskom lyteraturnom kontekste : Monohrafia / Natalyia Bedzyr. – Uzhhorod: «Vydavnytstvo Oleksandra Harkushi», 2007. – 472 s.

Berbenets L. S. Pastysh i osoblyvosti khudozhnoi reprezentatsii v literaturi postmodernizmu [Tekst] : avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kand. filolohichnykh nauk. spets. 10.01.06 – teoriia literatury / L. S. Berbenets ; Natsionalna Akademiia nauk Ukrainy Instytut literatury im. T.H.Shevchenka (Kyiv). – : NANU.In-tut literatury im. T.H.Shevchenka, 2008. – 19 s.

Bovsunivska T. V. Osnovy teorii literaturnykh zhanriv : monohrafiia / T.V. Bovsunivska. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2008. – 519 s.

Brovko O. Kontsept litery v postmodernomu teksti [Elektronnyi resurs] / Olena Brovko // Synopsys: tekst, kontekst, media. – № 3 (7). – 2014. – Rezhym dostupu: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/101.

Dzyk R. Fenomen spovidi v literaturnykh zhanrovykh interpretatsiiakh / R. Dzyk // Pytannia literaturoznavstva. – 2009. – Vyp. 77. – S. 231-239. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pl_2009_77_30.pdf

Entsyklopediia postmodernizmu / Za red. Ch. Vikvista ta V. Teilora; Per. z anhl. V. Shovkun; Nauk. red. per. O. Shevchenko. – K.: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy», 2003. – 503 s.

Ieshkiliev V.L., Hutsuliak O.B. Adept, abo Svidotstvo Oleksiia Slavyna pro skhodzhennia do Trokh Imen [Tekst] : roman znakiv / Volodymyr Yeshkiliev, Oleh Hutsuliak. – Kh. : Folio, 2012. – 219 s.

Literaturoznavcha entsyklopediia : v 2 t. / [avt.-uklad. Iu.I. Kovaliv]. – K.: VTs «Akademiia», 2007. – (Seriia «Entsyklopediia erudyta»). – T. 1: Literaturoznavcha entsyklopediia. – 608 s.

Literaturoznavcha entsyklopediia : v 2 t. / [avt.-uklad. Iu.I. Kovaliv]. – K.: VTs «Akademiia», 2007. – (Seriia «Entsyklopediia erudyta»). –T. 2: Literaturoznavcha entsyklopediia. – 624 s.

Nalyvaiko D. S. Yskusstvo: napravlenyia, techenyia, styly / D. S. Nalyvaiko. – K.: Mystetstvo, 1981. – 287 s.

Nora P. Teperishnie, natsiia, pam’iat / P’ier Nora; per. iz fr. A. Riepy. – K.: TOV «Vydavnytstvo “Klio”», 2014. – 272 s.

Pavych M. Khozarskyi slovnyk. Cholovichyi prymirnyk : roman-leksykon na 100 000 sliv / Milorad Pavych ; Per. Olha Ros ; Khudozh .oform. L.D. Kyrkach-Osypova . – Kharkiv : Folio, 2006 . – 351 s.

Postmodernyzm. Эntsyklopedyia. – Mynsk: Ynterpresservys; Knyzhnыi Dom, 2001. – 1040 s.

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh / AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida. – K.: Naukova dumka, 1978. – Tom 9. – S. 78.

Downloads


Переглядів анотації: 399

Опубліковано

03.07.2015

Як цитувати

Oliinyk, S. (2015). ПАСТИШ ЯК ПРИЙОМ ЖАНРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОМАНУ «АДЕПТ» В. ЄШКІЛЄВА ТА О. ГУЦУЛЯКА. Синопсис: текст, контекст, медіа, (2(10). https://doi.org/10.28925/2311-259x.2018.(1)5662

Номер

Розділ

Історія літератури як структура